Algemene voorwaarden

Post Service B.V.

HOOFDSTUK I
Artikel 1 Algemene Bepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Post Service gedane aanbiedingen, offertes, gesloten overeenkomsten, leveringen en de ter uitvoering van de werkzaamheden verrichte rechts– en feitelijke handelingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In geval van het verstrekken van opdrachten aan Post Service aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden, ongeacht eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

Werkzaamheden
1.2 Alle door of namens Post Service verrichte handelingen dan wel verleende diensten, waaronder vervoer, verwerking en bezorging van mailingen, drukwerk, pakketten en ongeadresseerde zendingen; expeditie, laden en lossen, inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, verzend gereed maken, etikettering, ompakken, bedrukken van mailing, enveloppen, facturering en alle andere door of namens Post Service in het kader van de opdracht verrichte handelingen dan wel verleende diensten, welke laatste als bijkomende werkzaamheden worden omschreven.

Geschillen en toepasselijk recht
1.3 Op alle door Post Service gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die voortvloeien uit een met Post Service gesloten overeenkomst zullen, voor zover de wet dat toelaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Post Service is gevestigd, ongeacht enig andersluidend beding in de hierna van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

Aard van de werkzaamheden
1.4 Afhankelijk van de aard van de door of namens Post Service verrichte werkzaamheden zijn van toepassing, voor zover niet in strijd met dwingend recht, bij:
Binnen – en buitenlandse verzending: HOOFDSTUK II;
Expeditie, waaronder bode- en koeriersdiensten: HOOFDSTUK III;
Overige werkzaamheden: HOOFDSTUK IV;
1.5 Indien uit de aard van de werkzaamheden voortvloeit dat er meerdere algemene voorwaarden van toepassing zijn naast de voorwaarden zoals die zijn aangegeven in HOOFDSTUK II, dan prevaleren te allen tijde de voorwaarden van HOOFDSTUK II.

HOOFDSTUK II VERZENDEN BINNEN- EN BUITENLAND
Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
* Post Service: Post Service B.V.
* Werkzaamheden: Alle door of namens Post Service verrichte handelingen dan wel verleende diensten, waaronder vervoer, ver- en bezorging van mailingen, drukwerk, pakketten en ongeadresseerde zendingen.
* Afzender/opdrachtgever: Contractuele wederpartij van Post Service.
* Geadresseerde: Degene aan wie Post Service de zaken krachtens de overeenkomst dient uit te leveren.
* Werkdagen: Alle kalenderdagen met uitzondering van de zondagen, alsmedealgemeen erkende Christelijke- en nationale feestdagen.
* Zending: Een afzonderlijke lading van artikelen die op grond van de overeenkomst en de voorwaarden van de overeenkomst wordt verzonden.

Artikel 3 Uitbesteding
Het staat Post Service vrij om bij de uitvoering van de werkzaamheden, naar eigen inzicht, gebruik te maken van hulppersonen zoals bezorgers, verspreidingsorganisaties etc. Post Service staat voor de hulppersonen in, als waren zij eigen ondergeschikten van Post Service, voor zover de hulppersonen handelen in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 Werkingssfeer
4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Post Service verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten, voor zover deze niet in strijd zijn met dwingend recht.
4.2 Indien mocht blijken dat één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige niet nietige bepalingen onverminderd van kracht.
4.3 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk tot stand komen.

Artikel 5 Offertes
5.1 Iedere (mondelinge of schriftelijke) offerte van Post Service heeft eengeldigheidsduur van drie maanden na datering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Iedere door Post Service uitgebrachte offerte is vrijblijvend en is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden.

Artikel 6 Bevestiging
6.1 De overeenkomst komt tot stand indien Post Service en opdrachtgever zulks mondeling of schriftelijk overeenkomen dan wel door acceptatie van Post Service van de door opdrachtgever voor bezorging aangeboden postzendingen.
6.2 De inhoud van de door Post Service aan een opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging geldt als volledig en juist, tenzij de opdrachtgever direct, althans uiterlijk vijf werkdagen vóór de overeengekomen verspreidtermijn, schriftelijk tegen de opdrachtbevestiging protesteert. Wijzigingen in de opdrachtbevestiging gelden uitsluitend, indien deze door Post Service schriftelijk zijn bevestigd.
6.3 Ingeval de omvang van het verspreidgebied wijzigt en daarmee de aantallen genoemd in een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst wijzigen, dan behoudt Post Service zich het recht voor met voorafgaande kennisgeving, doch zonder toestemming van de opdrachtgever overeenkomstig de wijzigingen deze in rekening te brengen tegen de daarvoor alsdan geldende tarieven en is de opdrachtgever verplicht tot betaling daarvan.
6.4 Indien Post Service en opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaan, vervangt deze alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 7 Tot stand komen van de overeenkomst
7.1 De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en/of verlenen van diensten komt tot stand op het moment van ondertekening van de overeenkomst door Post Service en afzender, dan wel op het moment waarop de opdracht doorPost Service wordt bevestigd.
7.2 Wijzigingen in een gesloten overeenkomst komen eerst tot stand nadat deze door Post Service schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 8 Annulering
8.1 Wordt een opdracht tot verspreiding door opdrachtgever één week vóór deeerste dag van de overeengekomen verspreidtermijn geannuleerd, heeft PostService het recht gemaakte kosten tot maximaal 15% van het te factureren bedragin rekening te brengen, ongeacht de aan annulering ten grondslag liggendereden.
8.2 Ingeval van annulering daarna is Post Service gerechtigd de gemaakte kostentot maximaal 25% van het te factureren bedrag in rekening te brengen.
8.3 Uitstel in de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever geldt alsannulering en geeft Post Service het recht conform het voornoemde, bedragen inrekening te brengen.

Artikel 9 Tarieven
9.1 Alle door Post Service opgegeven tarieven zijn in euro’s exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen van overheidswege opgelegd.
9.2 De tarieven voor een postzending zijn gebaseerd op nacalculatie waarbij daadwerkelijke verzonden aantallen en gewichtsklasse leidend zijn.
De tarieven voor een pakketzending zijn gebaseerd op de hoogste uitkomst van het feitelijke, dan wel het volumegewicht per item.
De tarieven voor een huisaanhuis zending zijn gebaseerd op de bruto-bezorgoplage (inclusief brievenbus ja-nee- en nee-nee- stickers). In de opdrachtbevestiging staat het netto vanaf drukkerij aan te leveren aantal.
De tarieven voor de overige werkzaamheden zijn gebaseerd op nacalculatie waarbij de daadwerkelijk bestede uren ten uitvoering van de opdracht leidend zijn.
9.3 Alle door Post Service bevestigde tarieven gelden slechts voorzover de in de opdrachtbevestiging genoemde gewichten, formaten, werkzaamheden, etc. overeenkomen met die van de geleverde materialen. Ingeval afwijkingen in de genoemde formaten, gewichten, etc. worden geconstateerd, dan wel bij de bewerking van het materiaal moeilijkheden ontstaan, is Post Service gerechtigd naast het treffen van voorzieningen daarvoor, een toeslag in rekening te brengen zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever. Mogelijke retourvracht alsmede emballage komen voor rekening van opdrachtgever.
9.4 Ingeval van maatregelen van overheidswege, welke prijsverhogend werken, en waaronder doch niet uitsluitend te verstaan tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, douanetarieven, lonen of sociale lasten, is Post Service gerechtigd de overeengekomen tarieven te verhogen.
9.5Post Service is gerechtigd de tarieven voor Bezorging aan te passen in geval van kostenstijgingen buiten de invloedsfeer van Post Service. Post Servicemaakt een dergelijke aanpassing van de tarieven schriftelijk bekend aan opdrachtgever, waarbij opdrachtgever binnen een maand na bekendmaking van de aanpassing van de tarieven de overeenkomst kan beëindigen met inachtneming van de in de overeenkomst opgenomen opzegtermijn.

Artikel 10 Uitvoering
10.1 De afzender is verplicht de eisen die Post Service stelt aan verpakking, inhoud, gewicht, afmetingen, etikettering, frankering en adressering op te volgen.
10.2 Afzender zal voorts de voor verzending door afzender gereedmaakte zaken op een door Post Service aan te geven tijdstip voor inzameling aanbieden aan een door Post Service op te geven verzamelpunt.

Artikel 11 Controle
11.1 Indien aard, inhoud en hoeveelheid van de te verzenden zaken niet waarneembaar is na te gaan, staat de afzender toe dat PostService voor dit doel de verpakking van een verzending opent, met dien verstande dat Post Service de verpakking na opening zorgt voor een deugdelijke hersluiting.

Artikel 12 Weigering en opschorting van opdracht en/of het vervoer
12.1 Post Service behoudt het recht een opdracht niet c.q. niet verder uit te voeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, ingeval de te verspreiden zendingen van opdrachtgever:
(a) naar inhoud, vorm of doel strijdig blijken te zijn met enige wettelijke bepaling, waaronder de codes van MailDB. (Mail Distributiebedrijven);
(b) strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden en/of de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt, oneerlijke mededinging daaronder begrepen;
(c) de verspreiding van zendingen van derden dreigen te vertragen;
12.2Post Service kan het vervoer van een zending zonder opgave van redenen weigeren indien:
(a) de zending niet voldoet aan de eisen van frankering, gewicht, afmetingen, inhoud, adressering en verpakking welke daaraan door Post Service zijn gesteld;
(b) het vervoer of de werkzaamheden gevaar oplevert voor personen en zaken;
(c) de door de afzender ingevolge deze algemene voorwaarden te verstrekken gegevens niet juist of niet volledig zijn verstrekt;
(d) de inhoud in strijd is met de wet;
(e) de zending vanwege andere redenen niet voor verzending of ter postbezorging geschikt is.
12.3Post Service kan de uitvoering van een tot stand gekomen overeenkomst, eveneens onder opgave van redenen opschorten, indien blijkt dat één of meer gevallen vermeld in het vorige lid onder (a) tot en met (e) zich voordoet.
12.4 De afzender wordt in de gevallen bedoeld in het vorige lid, voor zover mogelijk, onder vermelding van de reden van opschorting, binnen 5 werkdagen weer in het bezit gesteld van zijn zending, alsmede van de eventueel daarbij overgelegde bescheiden, waarmede de overeenkomst wordt beëindigd. De door de afzender betaalde bedragen worden, onder verrekening van de inmiddels door Post Service gemaakte kosten, geheel of gedeeltelijk terugbetaald, voor zover dat, gezien de omstandigheden van het geval redelijk is.

Artikel 13 Nakomen van de overeenkomst
13.1 De overeenkomst is door Post Service nagekomen als de zending overeenkomstig deze algemene voorwaarden is afgeleverd.
13.2 De overeenkomst tussen de afzender en Post Service geeft aan geadresseerde geen eigen recht op aflevering.
13.3 Post Service streeft ernaar de onderscheiden soorten zendingen binnen de daarvoor in deze algemene voorwaarden aangegeven termijn dan wel binnen een als redelijk beschouwde termijn op het juisteadres af te leveren. Post Service geeft echter geen garantie, behoudens de in deze voorwaarden vermelde uitzonderingen.Een voortijdige verspreiding of enige overschrijding verplicht Post Service niet tot enige vergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de betaling van facturen op te schorten c.q. de overeenkomst ontbonden te verklaren.
13.4 De afzender kan zijn zending terugvragen zolang dit redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoort en voor zover dit in alle redelijkheid van Post Service kan worden verlangd. De afzender moet aannemelijk maken dat hij inderdaad afzender is.
13.5 Verspreidtermijnen gelden slechts indien de te verspreiden zendingen tijdig op het overeengekomen tijdstip in het bezit van Post Service zijn. Ingeval van niet tijdige aanlevering van het te verspreiden materiaal is opdrachtgever gehouden een nieuwe verspreidtermijn vast te stellen met inachtneming van de op dat moment voor Post Service bestaande mogelijkheden tot uitvoering van de opdracht. Alle voortvloeiende kosten uit de niet tijdige aanlevering door opdrachtgever van de te verspreiden materialen, komen voor rekening van opdrachtgever.
13.6 Onbestelbare zendingen waaronder begrepen de door de geadresseerde geweigerde zendingen of zendingen met onjuiste adressering die niet aan de afzender kunnen worden teruggegeven, worden vernietigd, tenzij ze geacht worden van waarde te zijn, in welk geval zij gedurende één jaar worden bewaard, waarna zij eigendom van Post Service worden.
13.7Zendingen bestemd voor geadresseerden in ziekenhuizen, bejaardentehuizen, kazernes, legerplaatsen, recreatieterreinen en andere panden en complexen waar de geadresseerde geen eigen voor het publiek toegankelijke brievenbus heeft, worden in de gemeenschappelijke brievenbus afgeleverd, dan wel afgegeven aan de daartoe aangewezen persoon of, bij gebreke van een aangewezen persoon, aan de beheerder van het complex. Indien de toegang tot dergelijke afleverplaatsen onmogelijk is, wordt de zending als onbestelbaar aangemerkt.

Artikel 14 Privacy; Bescherming van persoonsgegevens; Adressenbestand
14.1 In het kader van onze dienstverlening als bezorgbedrijf verwerkt Post Service persoonsgegevens. Dit doet Post Service als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn een bezorgbedrijf en de kern van onze dienst is dat wij ervoor zorgen dat een zending op het juiste adres (en bij de juiste persoon) wordt bezorgd. Daar zijn persoonsgegevens voor nodig, zoals NAW gegevens, maar ook de naam van de contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
14.2 Post Service verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van onze eigen optimalisering daarvan. Post Service bepaalt het doel van de verwerking van persoonsgegevens: correcte en efficiënte bezorging van zendingen. Daarnaast verwerkt Post Service gegevens ook voor eigen doeleinden die niet gerelateerd zijn aan de primaire dienstverlening, zoals het opmaken van diverse rapportages, analyse van de hoeveelheid post om de benodigde bezorgcapaciteit in te schatten en het optimaliseren van de dienstverlening. Post Service gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring.
14.3 Post Service verwerkt persoonsgegevens slechts op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG. Post Service verplicht zich om persoonsgegevens die Post Service bekend worden bij de uitvoering van de overeenkomst dan wel anderszins bekend worden bij de bezorging van de postzendingen, niet aan derden bekend te maken, behoudens voorzover dat noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de opgedragen werkzaamheden of Post Service hiertoe verplicht is op grond van wet- of andere regelgeving.
14.4 Opdrachtgever heeft het recht om de persoonsgegevens die Post Service van hem verwerkt in te zien. Daarnaast heeft opdrachtgever het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, voor zover verplichtingen voortvloeiend uit de wet dit toestaat.
14.5 Voor zover het Adressenbestand van de Opdrachtgever persoonsgegevens bevat in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldt Opdrachtgever als ‘verantwoordelijke’ en Post Service als ‘verwerker’ in de zin van de AVG. Tenzij uitdrukkelijk anders met Opdrachtgever overeengekomen, gebruikt Post Service de gegevens uit het Adressenbestand uitsluitend ter uitvoering van de overeenkomst, waaronder ten behoeve van de (bewaking van de kwaliteit van de) bezorging. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor dat de aanlevering van persoonsgegevens aan Post Service in overeenstemming met de AVG geschiedt.
14.6 Opdrachtgever vrijwaart Post Service, behoudens opzet en/of grove schuld van Post Service, voor alle aanspraken die jegens Post Service worden ingesteld wegens schending van het gestelde bij of krachtens de AVG.
14.7 Post Service is als verwerker als bedoeld in de AVG, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever in strijd handelt met het gestelde bij of krachtens de AVG. Post Service is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade.Opdrachtgever is jegens Post Service aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de opschorting.

Artikel 15 Vorm, verpakking, adressering, afmetingen, gewicht en inhoud zendingen
15.1 Een postzending die door opdrachtgever voor de bezorging wordt aangeboden:
a) heeft alleen in overleg afwijkende vormen (anders dan rechthoekig);
b) is niet kleiner dan: 14 cm x 9 cm
c) een postzending is niet groter dan 38 cm x 26,5 cm x 3,2 cm;
c) is voorzien van postcode, adres of postbusnummer van geadresseerde alsmede de plaats van bestemming, het bundel- en palletnummer en indien vooraf afgesproken de codering;
d) is voorzien van een retouradres links bovenin de hoek aan de voorzijde of op de achterzijde van het poststuk;
e) is voorzien van een envelop of andere verpakking dan wel is voldoende stevig om zonder verpakking te worden vervoerd;
f) een postzending is niet zwaarder dan 2,0 kilogram, een pakketzending is niet zwaarder dan 30 kilogram.
15.2 De adressering als genoemd onder Artikel 15.1 sub c van deze Algemene Voorwaarden dient duidelijk leesbaar op de zending te zijn aangebracht.
15.3 Post Serviceheeft het recht om aanduidingen op de zending aan te brengen die noodzakelijk zijn voor de bezorging.
15.4 De inhoud van de zending kan bestaan uit bescheiden en schriftelijke mededelingen, in welke vorm dan ook, dan wel andere zaken die voor bezorging geschikt zijn en overigens aan de voorwaarden als genoemd in dit artikel voldoen. Post Service vervoert geen levende of dode dieren noch stoffen, waarop de Wet Gevaarlijke Stoffen van toepassing is.

Artikel 16 Betaling en vergoeding
16.1 De afzender is de op de opdrachtbevestiging aangegeven vergoeding aan Post Service verschuldigd. Alle bedragen zullen worden voldaan in de door Post Service aangegeven valuta.
16.2 Afzender ontvangt van Post Service voor het verschuldigde bedrag een separate factuur. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling uiterlijk eenentwintig (21)dagen na factuurdatum te zijn ontvangen zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting.
16.3 Alle bedragen die verschuldigd zijn, zullen worden verhoogd met belastingen, die Post Service verplicht is in rekening te brengen.
16.4 Indien de afzender enig verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn- of bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum- betaalt, is hij gehouden daarover rente te betalen ad 4 % per jaar boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank, met ingang van de dag, waarop deze betalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der betaling.
16.5 Post Service is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de bedragen, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, aan de afzender in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de afzender in verzuim is én de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
16.5 Afzender zal zich niet op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiende uit de overeenkomst of uit anderen hoofde kunnen beroepen.
16.6Post Service is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat afzender zekerheid stelt voor de nakoming van haar verbintenissen.
16.7 Post Service is gerechtigd onder zich verblijvende materialen van opdrachtgever onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Post Service gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van opdrachtgever, tenzij door de opdrachtgever genoegzame zekerheid is gesteld voor die kosten.
16.8 Dit retentierecht geldt tevens ingeval opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 17 Klachten
17.1 Klachten dienen uiterlijk vijf werkdagen schriftelijk, voorzien van adres-huisnummer-postcode en plaatsnaam, na de laatste dag van de overeengekomen verspreidtermijn schriftelijk bij Post Service te worden gemeld, bij gebreke waarvan Post Service geen klacht meer in behandeling kan nemen. Klachten geven opdrachtgever niet het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
17.2 Geen klachten worden aanvaard voor alle in onderstaande punten voorkomende situaties:
a. alle brievenbussen die geen zending willen of kunnen ontvangen, waaronder begrepen:
– brievenbussen met een sticker of een uiting met hetzelfde verzoek,
– afgiftepunten zonder brievenbus,
– afgiftepunten waar toegang tot de brievenbus is afgesloten,
– pensions en studentenhuizen waar slechts één zending wordt afgegeven,
– afgiftepunten waar het voor de bezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en/of gevaarlijk is zich te begeven, zoals M(oeilijk) B(ereikbare) A(dressen), drugspanden en grote woonwagenkampen,
b. alle brievenbussen van panden, waarin een zakelijke activiteit plaatsvindt en geen huishouden woonachtig is (zoals afgiftepunten met als bestemming bedrijf, kantoor, winkel, horeca, gezondheidszorg, overheid, parkeergarage, fietsenstalling, benzinestation, etc.),
c. alle brievenbussen van panden, waarin noch een zakelijke activiteit plaatsvindt, noch een huishouden woonachtig is (zoals afgiftepunten met als bestemming school, kerk, buurthuis, museum, kerkhof, sportkantine, garagebox, elektriciteitsgebouw etc en panden waar zichtbaar is dat deze nog afgebroken, gerenoveerd, geheel gebouwd of deels afgebouwd moeten worden),
d. vertraging in de verspreiding door overmacht als bedoeld onder artikel 18.
e. brievenbussen buiten de bebouwde kom.

Artikel 18 Overmacht
18.1 Post Service is niet tot nakoming van enige verplichting gehouden, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In ieder geval worden de navolgende omstandigheden geacht niet voor rekening van Post Service te komen: uitermate slechte weersomstandigheden, ernstige vorst, abnormale waterstanden, overstromingen, stakingen, kortom elke omstandigheid van welke aard dan ook, waardoor het uitvoeren van een opdracht voor Post Service onmogelijk wordt of zodanig meer bezwaren oplevert dan Post Service bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.

Artikel 19 Verspreidkwaliteit
19.1 Post Service spant zich in om een zo optimaal mogelijke verspreidkwaliteit te realiseren.
19.2 Post Service registreert de binnenkomende klachten in een kwaliteitssysteem, waarin per zes positionele postcode alle gegevens met betrekking tot klachtenadres, datum melding, code en categorie klacht, opdrachtgever en resultaat klachtenonderzoek worden vastgelegd. Op basis van de klachtcode en de gegevens in het kwaliteitssysteem bepaalt Post Service tot welke categorie de klacht behoort.
19.3 Indien de juistheid van een klacht vastgesteld moet worden, refereert Post Service aan de uitkomsten van een onderzoek naar ongeadresseerde zendingen met een hoge waardering respectievelijk leesbereik, die tezamen met de zending van opdrachtgever in dezelfde verspreidtermijn zijn verspreid en hanteert Post Service de door een onafhankelijk onderzoeksbureau gehanteerde verspreidformule.

Artikel 20 Aansprakelijkheid van Post Service
20.1 Indien zaken door verzending verloren gaan of beschadigd raken is Post Service, behoudens overmacht en het verder in deze algemene voorwaarden bepaalde, voor de daardoor ontstane zaakschade aansprakelijk. De last zijn schade te bewijzen rust op de afzender.
20.2 Een verzoek tot schadevergoeding bij verlies van een zending wordt slechts in behandeling genomen indien de afzender een verzendbewijs kan tonen dan wel op een andere wijze de terpostbezorging van de zending kan aantonen en de voor het onderzoek noodzakelijke gegevens kan verstrekken.
20.3 De aansprakelijkheid van Post Service is in alle gevallen beperkt tot maximaal de door de afzender te bewijzen factuurwaarde, althans het maximumbedrag tot waar de aansprakelijkheidsverzekering van Post Service zal uitkeren indien de factuurwaarde hoger is dan laatstgenoemd bedrag.
20.4 Post Service is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.
20.5 Post Service is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit oorzaken die gelegen zijn nadat Post Service de te verzenden zaken ingevolge de overeenkomst heeft overgedragen aan een nationale postdienst.
20.5 De afzender heeft geen recht op schadevergoeding indien de schade is ontstaan: (a) uit de aard of een gebrek van de vervoerde zending; (b) door het onvoldoende verpakt zijn van de zending; (c) door een andere oorzaak die aan de afzender toegerekend kan worden; (d) als gevolg van overmacht, waarbij onder overmacht wordt verstaan feiten en/of omstandigheden die de nakoming van de verbintenis geheel of gedeeltelijk verhinderen en die niet toe te rekenen zijn aan Post Service.
20.7 In het internationale postverkeer heeft de afzender geen recht op schadevergoeding indien de schade is ontstaan als gevolg van overmacht dan wel, voor zover het een postpakket betreft, indien de schade is ontstaan in een land, dat voor schade geen aansprakelijkheid aanvaardt, zoals onder andere Australië, Canada en de Verenigde Staten van Amerika.
20.8 In alle hiervoor genoemde gevallen op grond waarvan Post Service gehouden is tot vergoeding van schade, zal eerst uitkering plaatsvinden, mits de eigen verzekering van afzender niet tot uitkering zal overgaan.

Artikel 21 Aansprakelijkheid van de afzender
21.1 De afzender is jegens Post Service aansprakelijk voor schade, die als gevolg van een oorzaak die aan hem kan worden toegerekend, door zijn zending is toegebracht aan personen in dienst van of werkzaam voor Post Service, aan middelen van Post Service of aan andere pakketzendingen.
21.2 De afzender zal Post Service vrijwaren voor alle schade die mocht voortvloeien indien de inhoud van een zending strijdt met een voorschrift, wet of verordening van enig land alwaar Post Service de zending, op grond van de overeenkomst, dient af te leveren.

Artikel 22 Beëindiging van de overeenkomst
22.1 De overeenkomst kan door Post Service met onmiddellijke ingang, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, worden beëindigd indien:
(a) afzender in staat van faillissement wordt gesteld, onder curatele wordt gesteld of surséance van betaling aanvraagt;
(b) afzender, niet zijnde een natuurlijk persoon, wordt ontbonden;
(c) Post Service na het sluiten van de overeenkomst feiten en/of omstandigheden ter ore komen, die haar goede grond geven om te vrezen dat afzender haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na zal komen;
(d) afzender haar bedrijf uitoefent in strijd met (wettelijke) regelen of overheidsvoorschriften;
(e) afzender weigert de door Post Service gewenste zekerheid te verstrekken;
22.2 Indien één van de in lid 1 genoemde gevallen zich voordoet, zijn de vorderingen van Post Service op afzender direct opeisbaar.

Artikel 23 Verjaring
Alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst tot het vervoer van zendingen, verjaren met de tijd van één jaar, te rekenen van de dag volgend op die van de verzending.

HOOFDSTUK III EXPEDITIE Van toepassing: de meest recente versie van De algemene voorwaarden Koeriersdiensten (AVK) alsmede de meest recente versie van De algemene Vervoerscondities (AVC). Indien sprake is van internationaal vervoer is tevens de CMR van toepassing. Allen zijn opgesteld door de Stichting Vervoersadres (SVA) en te raadplegen op www.vervoersadres.nl

HOOFDSTUK IV PREPOSTALE (EN BIJKOMENDE) WERKZAAMHEDEN Van toepassing: de Physical Distribution Voorwaarden 1995

Wageningen, mei 2018

Ga terug naar de homepagina

Wij verzenden met trots voor: